logotyp

Vzdělávací program

Současný Školní vzdělávací program nese název "Naše Země kulatá je".

Na ukázku zde uvádíme vzdělávací obsah programu.

Vzdělávací obsah je zpracován do šesti integrovaných bloků, které jsou zpracované podle hlavních vzdělávacích oblastí:

 • dítě a jeho tělo (oblast biologická)

 • dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

 • dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

 • dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

 • dítě a svět (oblast environmentální).

 

 

Integrované bloky

 

Integrované bloky jsou různě dlouhé časové úseky, kde není doba jejich provedení a splnění pevně časově omezena. Jsou stanoveny tak, aby plnily hlavní výstupy ze všech pěti vzdělávacích oblastí a dovedly děti k očekávaným kompetencím.

Integrované bloky jsou společné pro celou mateřskou školu, tedy závazné pro všechny čtyři třídy. Tyto integrované bloky jsou následně učitelkami rozpracovávány na samostatná témata do jednotlivých třídních vzdělávacích plánů. Témata si učitelky vybírají z nabídky, kterou jim nabízí vzdělávací program školy, nebo pružně reagují na aktuální dění ve městě či okolí dětí a volí si vlastní téma. Náročnost a rozsah všech činností dětí je přizpůsobena věku dětí, jejich vývojovým možnostem a individualitám.

Každé zvolené téma je graficky rozpracováno tak, aby plánované hry a činnosti dětí rozvíjely všechny typy jejich inteligencí. Tím je dána každému dítěti příležitost učit se podle svých předpokladů a schopností.

Pod tuto širokou nabídku spadá celý okruh vzdělávacích cílů, tak jak je uvádí Rámcový vzdělávací program a naším cílem je, aby děti při jejich naplňování získaly takové kompetence, které jsou v rámci jejich individuálních možností.

 

Názvy integrovaných bloků:

 

 1. Rozhlédni se kolem sebe!

 2. Podzime, počkej chvíli ještě!

 3. Spadne bílá peřina?

 4. Otevřelo jaro zem.

 5. Kam nás nohy ponesou?

 6. Už jde léto, už k nám jedou prázdniny!

 

 

1. Rozhlédni se kolem sebe!

 

 

Charakteristika

Tento IB je úvodním blokem vzdělávacího programu. V jeho průběhu se děti seznamují s novým prostředím mateřské školy s novými kamarády, postupně si upevňují vztahy mezi sebou i dospělými, umí se navzájem pojmenovat. Mladší děti jsou laskavým a vstřícným přístupem postupně začleňovány do nového kolektivu. Děti se zábavnou formou seznámí se jmény svých kamarádů i učitelek, se základními zdvořilostními návyky, s pravidly třídy, režimem dne, učí se respektovat jeden druhého. S podporou učitelek děti zvládnou samostatnou komunikaci, základy sebeobsluhy a orientují se v novém prostředí školy a třídy, umí uklidit hračku.

 

 

 

 

2. Podzime, počkej chvíli ještě!

 

 

Charakteristika

V rámci tohoto IB se děti seznamují se znaky podzimu, přírodou živou i neživou, která je charakteristická pro období podzimu, uvědomují si rozdíly mezi životem na vesnici a ve městě, získávají poznatky ohledně materiálů a jejich vlastností. S využitím prodloužených pobytů venku se děti otužují a upevňují si správné návyky pro ochranu svého zdraví a bezpečí. Získávají správný postoj k přírodě jako takové, učí se jí chránit. Tvořivě pracují s využitím přírodnin. Vnímají změny počasí a umí je pojmenovat.

 

 

 

 

3. Spadne bílá peřina?

 

 

Charakteristika

Na úvod IB využíváme vánočního času k vzájemnému citovému prožívání tradic (koledy, zvyky, pranostiky), ve svátečním prostředí sdílí děti společně radost a optimismus, mají možnost vnímat vzájemné citové prožívání. Děti připravují překvapení pro své blízké, vyrábějí dárečky atd. Seznamují se se znaky zimy, přírodou v tomto období živou i neživou, zimními sporty, správným oblékáním v tento čas a se vším, co k zimě patří. Uči se rozlišovat a respektovat city své i ostatních, Velký prostor je dán estetickým a poznávacím činnostem (řemesla, dopravní prostředky). Děti pracují s pojmem času, seznamují se s čísly a písmeny. Děti v posledním ročníku se připravují na zápis do základních škol. V závěru ještě děti chystají masopustní veselí i s karnevalem.

 

 

 

 

4. Otevřelo jaro zem.

 

 

Charakteristika

Jarní období je bohaté na témata. V IB děti pozorují jarní změny v přírodě, poznávají druhy jarních květin, při prováděných pokusech se přesvědčují o zákonitostech přírody a učí se ji chránit.. Veselá nálada a radost se odráží ve výtvarných pracích dětí nejen při výtvarných a pracovních činnostech, ale i v jiných oblastech. Děti se seznamují se zvířaty a jejich mláďaty, sledují návrat ptactva z teplých krajin, u kalendáře počasí sledují jarní výkyvy počasí a učí se chránit své zdraví.

Společně prožívají období velikonoc, řádění čarodějnic i oslavu svátku matek. Upevňují si své poznatky o bezpečnosti na ulic i svém osobním bezpečí. Při delších vycházkách mají děti možnost volného pohybového vyžití.

 

 

 

 

5. Kam nás nohy ponesou?

 

 

Charakteristika

V tomto IB vrcholí celoroční vzdělávací cyklus. Volně navazuje na jarní IB, nezávisle na ročním období. Děti se seznamují s dopravními prostředky, pravidly silničního provozu, poznávají exotická zvířata, v rámci oslav MDD mají možnost poznat jiné národnosti a jejich zvyky, poznávají další rozmary počasí, denní režim a začínají se orientovat v časovém prostoru. Poznávají významné budovy ve svém městě a orientují se v blízkém okolí. Děti se těší na prázdniny, a chystají rozloučení se svými staršími kamarády, kteří půjdou po prázdninách do školy.

 

 

 

 

6. Už jde léto, už k nám jedou prázdniny!

 

 

Charakteristika

V prázdninovém IB tráví děti většinu času venku, opakují si známé písničky a básničky, seznamují se s novými kamarády z jiných školek, dramatizují pohádky, hrají divadlo, malují nebo kreslí své zážitky z prázdnin nebo ze školky a vypráví o svých zážitcích.

Procvičují hrubou i jemnou motoriku, jezdí na kolech, koloběžkách, hrají fotbal atd….

 

 

Další informace a podrobnosti o obsahu Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání naší školy s názvem „Naše Země kulatá je“ získáte prostudováním plného znění tohoto programu, které je k dispozici na jednotlivých třídách.

Ivana Lahovská, ředitelka školy

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola U Koníčka

obrázek
Mateřská škola
Resslova 974/1
410 02 Lovosice


Telefon:
416 535 815
Mobil:
Ředitelka: 731565879
ŠJ-kuchyň: 733507199
Třídy:
Modrý koník: 730154576
Žlutý koník: 730155843
Červený koník: 603 509 831
Zelený koník: 734151861

e-mail:
msukonicka@seznam.cz
jidelna@msukonicka.cz
DS: 4qx45af
č. účtu: 2016790237/0100
IČO: 46772090

NOVINKY

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024 - 2025

 Výsledky přijímacího řízení v Mateřské škole Resslova 974, Lo...

Psí kamarádi v MŠ

clanek
V úterý, 16.4.2024, v dopoledních hodinách, navštívily naši MŠ cvičitelky čtyřnohých kamarádů. Pejsc...

Zábavné odpoledne

clanek
Zábavné odpoledneZábavné odpoledne pro děti, které se se svými r...

Zápis do MŠ na školní rok 2024 - 2025

Vážení rodiče,pokud budete zapisovat dítě do naší mateřské školy „U Koníčka“, je třeba se ...

Předškoláci na 1.ZŠ Lovosice

clanek
V pondělí 11.3.2024 navštívili naši předškoláci ze třídy Zeleného a Modrého koníčka 1.základní školu...

Uzavření MŠ - letní prázdniny 2024

Uzavření školy během hlavních prázdninVážení rod...

Vánoční výzdoba

clanek
I naše mateřská škola už má vánoční výzdobu.

Podzimní tvoření

clanek
V rámci projektu "Podzimní tvoření" určený pro děti a jejich rodiče se naše mateřská škola vyzdobila...

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání - klikni

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání -

B Pracovní listy-klikni zde

B Pracovní listy-klikni
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
MŠ U Koníčka, Lovosice

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign