Login

Zápis do Mateřské školy

Jak zápis probíhá?

Zápis do Mateřské školy Resslova 974, Lovosice probíhá vždy ve vyhlášeném termínu v průběhu měsíce května. U zápisu proběhne krátký zápisový pohovor  s registrací dítěte, zákonný zástupce dítěte odevzdá kompletní žádost s potvrzením lékaře, popř. ji obdrží na místě, po zápisu do podacího deníku obdrží registrační číslo pro přijímací řízení a v případě, že přebíral žádost až u zápisu, odevzdá ji do 7 dnů vyplněnou i s lékařským potvrzením. Žadatelem je dítě, které žádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání prostřednictvím svého zákonného zástupce. Na základě vyhodnocení žádosti, dle kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitelka školy nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti rozhodnutí o přijetí, popř. nepřijetí dítěte do mateřské školy. Informace o přijetí se oznamuje vyvěšením seznamu registračních čísel přijatých dětí na vývěsce a webových stránkách školy. 

Tiskopis žádosti je každým rokem, 14 dní před datem zápisu, k dispozici přímo v MŠ. Celoročně je tiskopis na webových stránkách školy v dokumentech ke stažení

Kritéria, podle kterých budou žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zpracovány:

hlavní kritéria

  • děti pětileté s povinnou předškolní docházkou s trvalým bydlištěm ve školském obvodu
  • děti čtyřleté s trvalým bydlištěm ve školském obvodu
  • děti tříleté s trvalým bydlištěm ve školském obvodu
  • děti pětileté s povinnou předškolní docházkou s trvalým bydlištěm v Lovosicích
  • věk dítěte sestupně
  • ostatní

pomocná kritéria

  • sourozenec v MŠ

Postup při rozhodování

Termín pro přijímání žádostí je stanoven vždy na 7 dnů po sobě jdoucích, počítáno od druhého dne vyhlášeného zápisu pro daný školní rok. Žádosti prokazatelně doručené v tomto termínu se vyřizují přednostně. Později podané žádosti budou posuzovány samostatně a vyřizovány dodatečně podle volné kapacity školy.

Přijaté žádosti jsou v přijímacím řízení hodnoceny a posuzovány dle daných hlavních kritérií, při shodě bodů se přihlíží ke kritériím pomocným. Není přihlíženo k pořadí, v jakém se děti k zápisu dostaví. Důležité je odevzdat zpět do mateřské školy kompletně vyplněnou žádost s lékařským potvrzením nejpozději do 7 dnů od zaregistrování dítěte. Registrace dítěte není žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a pokud není podaná žádost, není dítě do přijímacího řízení zařazeno. 

Možnost vyjádřit se ke spisu je stanovena na 14. a 15. den od druhého dne zápisu do MŠ, v době od 9,00 do 11,30 hodin v kanceláři ředitelky školy.

Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno do 30 kalendářních dnů od druhého dne zápisu do MŠ na webových stránkách školy www.msukonicka.cz , ve vývěsce školy naproti obchodnímu středisku Centrum a ve výloze Rehabilitace „Mezian“ v Dlouhé ulici, v podobě registračních čísel, která byla předána při zápisu. Viz registrační list.

Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola U Koníčka

obrázek
Resslova 974/1
410 02 Lovosice

Telefon:
416 535 815

Mobil:
Ředitelka: 731565879
Modrý koník: 730154576
Zelený koník: 734151861
ŠJ-kuchyň: 733507199

e-mail:
msukonicka@seznam.cz

č. účtu: 2016790237/0100

AKCE MĚSÍCE

Divadlo

26. 11. Divadlo ve školce "KOBLÍŽEK"

Vánoční besídka

Zveme dospěláky a kamarády na vánoční besídku.
Ve středu 12. 12. se budou konat vánoční besídky ve všech třídách MŠ:
od 15,00 ve třídách Žlutého a Červeného koníka,
od 15,30 ve třídách Modrého a Zeleného koníka.

Česko zpívá koledy

Na lovosickém náměstí si ve středu 12. 12. od 18,00 hodin společně zazpíváme vánoční koledy.
K účasti se přihlásily všechny lovosické školy a školky. Přijďte si se svými dětmi společně zazpívat, můžete tak završit sváteční náladu po školních besídkách. Těšíme se na všechny, kteří přijdou.

MŠ U Koníčka, Lovosice

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign